Kompetansemål for modulen:

  • utføre enkle reparasjoner og vedlikehold som ikke krever annen fagkompetanse
  • forstå prinsipper for nødstrømsforsyning og kunne gjennomføre testkjøring uten last
  • utføre korrekt bytte av lyskilder på forskjellige typer armaturer og kunne beskrive de vanligste lysfarger og valg av lyskilder
  • kjenne til forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og kameraovervåking
  • foreta primærhjelp ved heisstans og utføre en elementær driftskontroll for heiser i tråd med forskrifter
  • gjennomføre egenkontroll av sprinkleranlegg, brannsikringstiltak, rømningsveier og elektroinstallasjoner og kunne betjene brannvarslingsanlegg
  • utføre arbeid i tråd med relevante lover, forskrifter og standarder
  • rapportere og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
  • kunne regne ut forbruk av strøm og andre energibærere og kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt

Temaene fordeler seg som vist under med estimert arbeidsmengde.