Kompetansemål for modulen
 • samarbeide og kommunisere med kolleger, kunder og/eller brukere i utførelsen av arbeid
 • gjøre rede for yrkets historie, utvikling og plass i samfunnet
 • arbeide ut fra estetiske hensyn
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • utføre enkle reparasjoner og vedlikehold som ikke krever annen fagkompetanse
 • beskrive prinsippene i et kvalitetssikringssystem
 • kartlegge drifts- og vedlikeholdsbehov og foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg etter gjeldende regelverk
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for ulike ansvarsforhold mellom leietaker og byggeier
 • forklare sentrale ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning
 • forklare sammenhengen mellom valg av løsninger og konsekvenser i forhold til livssykluskostnader
 • bruke og forstå bygg- og installasjonstegninger og FDV-dokumentasjon
 • forklare funksjonen til de vanligste tekniske anleggene og samspillet mellom bygget og disse anleggene
 • gjøre rede for energioppfølgingssystem (EOS), loggføringssystemer og FDV-systemer
 • gjennomføre egenkontroll av sprinkleranlegg, brannsikringstiltak, rømningsveier og elektroinstallasjoner og kunne betjene brannvarslingsanlegg
 • utføre arbeid i tråd med relevante lover, forskrifter og standarder
 • rapportere og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
 • kunne regne ut forbruk av strøm og andre energibærere og kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt

Temaene fordeler seg som vist under med estimert arbeidsmengde.