Kompetansemål for modulen:
  • utføre enkle reparasjoner og vedlikehold som ikke krever annen fagkompetanse
  • utføre ettersyn, oppstart og nedstenging av varme- og kjøleanlegg
  • drifte og etterse ventilasjonsanlegg
  • utføre arbeid i tråd med relevante lover, forskrifter og standarder
  • rapportere og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner
  • kunne regne ut forbruk av strøm og andre energibærere og kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt

Temaene fordeler seg som vist under med estimert arbeidsmengde.